Etiske retningslinjer (Code of conduct)

  MultiOptikk AS’ etiske retningslinjer er basert på FNs bærekraftmål, og har til hensikt å bidra til at MultiOptikk AS driver sin virksomhet på en måte som ivaretar menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. MultiOptikk AS og dets ansatte skal følge lov, forskrifter og god forretningsskikk.

  MultiOptikk AS forventer at også ansatte, leverandører og kunder følger opp våre etiske retningslinjer. Alle våre ansatte, leverandører og kunder har rett til, og oppfordres til, å melde fra om vesentlige brudd på disse retningslinjene.

  1. Menneskerettigheter

   MultiOptikk AS støtter og respekterer vern av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet medvirker ikke til at menneskerettigheter krenkes.

  2. Arbeidsliv

   MultiOptikk AS støtter ansattes rett til å organisere seg. Organiserte ansatte blir ikke diskriminert.

   MultiOptikk AS opptrer i samsvar med nasjonal arbeidsrettslovgivning. MultiOptikk AS benytter ikke og drar heller ikke nytte av tvangsarbeid eller barnearbeid, verken direkte eller indirekte.

   MultiOptikk AS sikrer at ansatte ikke utsettes for diskriminering eller annen forskjellsbehandling på grunn av kjønn, religion, funksjonsnedsettelser mv.

   Ansatte som blir oppmerksom på feil, brudd på lover, regler og retningslinjer mv skal informere ledelsen om dette slik at feil kan rettes.  Ansatte i MultiOptikk AS skal varsle om kritikkverdige forhold. Ledelsen skal ta varslinger alvorlig og ivareta den som varsler.  Kritikkverdige forhold skal rettes.

  3. Miljø

   MultiOptikk AS har en føre-var-holding til miljøutfordringer, og driver vår virksomhet på en mest mulig bærekraftig måte. Vi oppfordrer våre leverandører til å jobbe for bærekraftig produksjon og frakt i alle ledd. MultiOptikk AS utfører service og tilbyr reparasjon av våre varer, og bidrar til å gi varene lengre levetid.

  4. Anti-korrupsjon

   MultiOptikk AS bidrar til å bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser. MultiOptikk AS overholder gjeldende lover og forskrifter vedrørende anti-korrupsjon. Våre ansatte tar ikke imot gaver, fordeler e.l. som har eller er egnet til å innvirke på MultiOptikk AS’ forretningsmessige beslutninger. Våre ansatte skal heller ikke medvirke til at ansatte hos leverandører og kunder mottar slike gaver eller fordeler.

   Ansatte som kan komme i eller er i en interessekonflikt, skal varsle ledelsen om dette.

  5. Forventninger til våre ansatte

  Våre ansatte skal møte kunder og leverandører med kunnskap, respekt og forståelse, og alle kunder skal møtes med rask og god service.

  Ansatte skal opptre lojalt ovenfor MultiOptikk AS, og skal avstå fra handlinger og interesser som hindrer dem i å utføre arbeidet sitt på en objektiv og effektiv måte. Våre ansatte skal informere ledelsen om saker som angår selskapet. Våre ansatte har taushetsplikt om forhold knyttet til selskapet, våre kunder og leverandører.